Algemene Voorwaarden en privacybeleid

ALGEMENE VOORWAARDEN
Gedeponeerd bij KvK op 1 juni 2017
1. Definities en toepassingen
1.1. Algemene voorwaarden: zoals deze hieronder worden beschreven.
1.2. Opdrachtnemer: Loon- en Grondverzetbedrijf Wilgenburg B.V.
Tweemat 1a
9861 TB Grootegast
1.3. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een aanbieding krijgt of een overeenkomst of verplichting aangaat
met opdrachtnemer.
1.4. Opdracht: aanbiedingen, overeenkomsten of verplichtingen zoals bedoeld in artikel 3 lid 1 van deze voorwaarden.
2. Toepassingen
2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten of verplichtingen die de gebruiker van
deze algemene voorwaarden, de opdrachtnemer, doet aan of sluit met derden, de opdrachtgever, en op alle rechtshandelingen
die erop gericht zijn tot een overeenkomst te komen, zoals aanbiedingen, offertes, voorstellen en prijsopgaven.
2.2. Van deze algemene voorwaarden kan slechts bij schriftelijk aangegane overeenkomst worden afgeweken. Deze afwijkingen
hebben geen bindende werking op andere overeenkomsten met opdrachtgever.
2.3. De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met toepasselijkheid van
deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen opdrachtgever en gebruiker.
2.4. De voorwaarden zijn grotendeels overgenomen van de algemene voorwaarden zoals die zijn opgesteld en verwoord door
Cumela.
3. Aanbieding en overeenkomst
3.1. Alle offertes zijn een vrijblijvend aanbod.
3.2. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding heeft opdrachtnemer het recht om, indien een opdracht niet aan hem wordt
gegeven, alle redelijke kosten welke hij heeft moeten maken om zijn offerte te kunnen uitbrengen, in rekening te brengen aan
opdrachtgever.
3.3. Overeenkomsten kunnen namens opdrachtnemer alleen aangegaan worden door daartoe bevoegde personen. Afspraken met
bij de uitvoering van het werk werkzame medewerkers van opdrachtnemer binden de opdrachtnemer niet. Op eerste verzoek
van opdrachtgever zal opdrachtnemer aangeven wie binnen het bedrijf van opdrachtnemer bevoegd zijn tot het aangaan van
overeenkomsten.
3.4. Opdrachtnemer zal uitgaan van de juistheid van de door opdrachtgever verstrekte gegeven en hierop zijn aanbieding baseren.
Schade voortvloeiende uit onjuistheid of onvolledigheid van deze gegevens komt voor rekening van opdrachtgever.
4. Rechten industriële en intellectuele eigendom
4.1. Alle door opdrachtnemer verstrekte bestekken of omschrijvingen, begrotingen, plannen, tekeningen of andere bescheiden
blijven eigendom van opdrachtnemer en worden op eerste verzoek van de opdrachtnemer geretourneerd. Tevens geldt
onverkort zijn auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom.
5. Prijzen
5.1. Alle door opdrachtnemer opgegeven, dan wel tussen opdrachtnemer en opdrachtgever overeengekomen prijzen, behoudens
wanneer dit expliciet anders is vermeld, zijn exclusief omzetbelasting, verzekeringen, invoerrechten, heffingen, rechten en
andere belastingen.
5.2. Bij overschrijding van de normale arbeidstijden op werkdagen, bij arbeid op zaterdagen en op zon- en feestdagen, dit alles op
verzoek van opdrachtgever, zal opdrachtnemer een toeslag op de overeengekomen prijzen in rekening brengen, welke
evenredig is met de extra hieruit voortvloeiende kosten.
5.3. Bij gebrek aan een reeds overeengekomen vaste prijs wordt de prijs voor de uitgevoerde opdracht vastgesteld volgens de na
voltooiing gebleken omvang van de verrichte werkzaamheden en geleverde of verbruikte materialen, op basis van de voor het
begin van de werkzaamheden door partijen overeengekomen tarieven, of bij het ontbreken van zodanige vaststelling, op basis
van de ten tijde van de oplevering van het werk ter plaatse geldende tarieven.
5.4. In het geval van meerdere opdrachtgevers, zijn zij allen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de contractuele
verplichtingen.
5.5. Het in het voorgaande lid bepaalde is tevens op een gedeeltelijk uitgevoerde opdracht van overeen-komstige toepassing.
5.6. Opdrachtnemer is gerechtigd opdrachtgever aanvangskosten in rekening te brengen.
5.7. Opdrachtnemer is gerechtigd voor uitvoering van de overeenkomst zekerheid te verlangen van opdrachtgever voor de
nakoming van de betalingsverplichtingen.
5.8. Opdrachtnemer is gerechtigd prijsstijging van kostprijsbepalende factoren waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend,
begrepen de kostprijs van grond- en brandstoffen, materialen, fabricage, transport, valutawisselkoersen, stort- en
verwerkingstarieven en dergelijke, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer, die zijn ontstaan na het tot stand komen van de
overeenkomst, doch voor de op/aflevering, aan opdrachtgever door te berekenen. Indien opdrachtnemer dit doet binnen
3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden, van welk recht
hij gebruik moet maken binnen 8 dagen na kennisgeving van de prijsverhoging. Ontbinding van de overeenkomst op deze
wijze geeft geen der partijen het recht op schadeloosstelling.
6. Uitvoering
6.1. Opdrachtnemer voert de opdracht uit op de wijze en gedurende een binnen de overeengekomen termijn gelegen tijd, welke
hem, rekening houdende met de belangen en voor zoveel mogelijk met de desbetreffende wensen van opdrachtgever, daartoe
geschikt voorkomen. Het tijdstip van de uitvoering van de opdracht wordt door opdrachtnemer tijdig aan opdrachtgever
medegedeeld.
6.2. Opdrachtnemer heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd indien door overmacht
of door voor rekening van opdrachtgever komende omstandigheden, of door wijziging in de overeenkomst dan wel in de
voorwaarden van uitvoering, niet van opdrachtnemer kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen
termijn wordt opgeleverd.

Privacybeleid

Loon- en Grondverzetbedrijf Wilgenburg B.V.  gevestigd aan Tweemat 1A 9861 TB Grootegast, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.wilgenburgbv.nl Tweemat 1A 9861 TB Grootegast +31(0)594613407

Persoonsgegevens die wij verwerken

Loon- en Grondverzetbedrijf Wilgenburg B.V.  verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– In geval van eigen personeel of inlening van personeel: Overige persoonsgegevens in de vorm van een kopie van een id-bewijs.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wilgenburgbv.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Loon- en Grondverzetbedrijf Wilgenburg B.V.  verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Uw e-mails of aanvragen per e-mail te beantwoorden

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– In geval van personeel of inlening van personeel: het in dienst hebben of inlenen van de betreffende natuurlijke persoon

Geautomatiseerde besluitvorming

Loon- en Grondverzetbedrijf Wilgenburg B.V.  neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Loon- en Grondverzetbedrijf Wilgenburg B.V. ) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Loon- en Grondverzetbedrijf Wilgenburg B.V.  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijnen van zeven jaren voor persoonsgegevens. De reden hierachter is dat dit eveneens de bewaartermijn is van administratie i.o.v. de belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Loon- en Grondverzetbedrijf Wilgenburg B.V.  verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Loon- en Grondverzetbedrijf Wilgenburg B.V.  gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Loon- en Grondverzetbedrijf Wilgenburg B.V.  en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wilgenburgbv.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Loon- en Grondverzetbedrijf Wilgenburg B.V.  wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Loon- en Grondverzetbedrijf Wilgenburg B.V.  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@wilgenburgbv.nl. Loon- en Grondverzetbedrijf Wilgenburg B.V.  heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: Firewall op de internetverbinding, gegevensopslag beveiligd met wachtwoord

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

-DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.